Ηλεκτρονική νανοσκοπία και δομικός χαρακτηρισμός νέων υλικών: Προοπτικές και ευκαιρίες για την εφαρμοσμένη έρευνα – HSSTCM